Thẻ <embed> trong HTML

nexsoft.vn 20/01/2024

1) Thẻ <embed> trong HTML

– Thẻ <embed> dùng để nhúng một “tài liệu” nào đó vào trang web.

– Tài liệu ở đây rất đa dạng, có thể là:

  • Một tập tin audio
  • Một tập tin video
  • Một trang web
  • Một tập tin pdf
  • Một tập tin flash
  • ….

– Tuy nhiên, thông thường thì thẻ <embed> không dùng để nhúng các tập tin audio, video, trang web.

(Vì để nhúng những loại tập tin đó, ta đã có các thẻ chuyên dụng như <audio>, <video>, <iframe>)

Ví dụ: Dưới đây là một tập tin pdf được nhúng vào trang web bằng thẻ <embed>

Lưu ý: Thẻ <embed> không có thẻ đóng.

2) Các thuộc tính của thẻ <embed>

– Thẻ <embed> có ba thuộc tính cơ bản.

– Dưới đây là bảng mô tả sơ lược về ba thuộc tính đó:

src

Xác định đường dẫn đến tài liệu mà bạn muốn nhúng vào trang web

width

Xác định chiều rộng của phần tử <embed>

height

Xác định chiều cao của phần tử <embed>

2.1) Thuộc tính src

– Thuộc tính src dùng để xác định đường dẫn đến tài liệu mà bạn muốn nhúng vào trang web.

(Đường dẫn ở đây có thể là đường dẫn tương đối hoặc đường dẫn tuyệt đối)

2.2) Thuộc tính width

– Thuộc tính width dùng để xác định chiều rộng của phần tử <embed>

– Giá trị của thuộc tính width có thể được xác định theo một trong hai loại đơn vị:

  • px (pixel)
  • % (tỷ lệ phần trăm chiều rộng phần nội dung của phần tử cha của nó)

– Tuy nhiên, mặc định thì giá trị của thuộc tính width sẽ được xác định theo đơn vị px.

2.3) Thuộc tính height

– Thuộc tính height dùng để xác định chiều cao của phần tử <embed>

– Giá trị của thuộc tính height có thể được xác định theo một trong hai loại đơn vị:

  • px (pixel)
  • % (tỷ lệ phần trăm chiều cao phần nội dung của phần tử cha của nó)

– Tuy nhiên, mặc định thì giá trị của thuộc tính height sẽ được xác định theo đơn vị px.

3) Định dạng CSS mặc định

– Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <embed> với định dạng CSS như sau:

embed:focus { outline: none; }