Lập trình cho Excel

nexsoft.vn 24/05/2024

III. Nhập môn Coding.

Bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen với việc viết code qua một ví dụ đơn giản.

Các đoạn mã thông thường được viết trong các Module của VBA, bạn create một module bằng menu Insert à Module hoặc làm như Picture ở dưới.

Khi một Module được khởi tạo, cửa sổ soạn thảo 3 (bài 1) cũng đổi sang nền trắng cho thấy nội dung (mới đầu là rỗng) và bạn hoàn toàn có thể bắt đầu viết code cho nó.

Đây là một đoạn code đơn giản:

Có hai loại tổ hợp mã (chương trình con) cơ bản là SubFucntion.

Sub (hay thường được gọi là thủ tục) là một đoạn mã mang chức năng điều khiển: lấy dữ liệu, xử lý và xuất dữ liệu. Sub được gọi thông qua các nút lệnh (button của form hoặc MenuButton của Menu trong Excel) hoặc menu Tools à Macro à Macros… Sub cũng có thể được gọi trong các Sub hoặc Function khác.

Sub thường có cấu trúc như sau:

Sub Tên_thủ_tục ()

Lệnh1

Lệnh2

Lệnh3

End Sub

Tên_thủ_tục là một chuỗi viết liền, không dấu. Bạn nên đặt tên thủ tục sao cho dễ nhớ trong khi gọi.

Function (hay thường được gọi là hàm) là một đoạn mã bao gồm các phép toán mà kết quả là trả về một giá trị nào đó thông qua tên hàm. Function (hàm) được gọi trực tiếp trong các Cells (vì nó có chức năng trả về giá trị) như các hàm cơ bản khác của excel (MAX, MIN, SIN, COS, TAN…). Function cũng có thể được gọi trong các Function hoặc Sub khác.

Function thường có cấu trúc như sau:

Function Tên_hàm (Biến_1, Biến_2, Biến 3…)

Lệnh1

Lệnh2

Lệnh3

Tên_hàm = …..

End Function

Tên_hàm là một chuỗi viết liền, không dấu. Bạn nên đặt tên hàm sao cho dễ nhớ trong khi gọi. Phép gán “Tên_hàm =” là yêu cầu có thể gọi là bắt buộc. Trong cả hàm bạn tối thiểu phải có một lệnh như thế để định giá trị cho hàm, nếu không thì việc bạn viết code cho nó là vô nghĩa, và giá trị trả về cho nó luôn là 0.

Cách gọi Sub:

Cách gọi Function:

Đến đây sẽ có bạn bật cười mà rằng: việc tính chu vi thì Excel cũng có thể giải quyết ngon lành, việc gì mà phải dùng module với code cho nó to tát!

:bigsmile:

Thật ra trên chỉ là một ví dụ đơn giản, chúng ta có thể viết những đoạn mã dài mà bạn không thể viết gọn trong sheet của excel được.

Trên đây đã trình bày các bước đơn giản để lập trình cho excel. Bạn cần trang bị cho mình những kiến thức về việc viết mã. Ngôn ngữ của Visual Basic khá đơn giản, và nó rất gần với Turbo Pascan.