Liên kết hữu ích

nexsoft.vn 20/01/2024

Truy cập nhanh một mục

Bạn có thể sử dụng cùng một email trên nhiều tài khoản TikTok không? • Cách thêm, thay đổi hoặc xóa email của bạn trên TikTok • Bạn có thể sử dụng cùng một số điện thoại trên nhiều tài khoản TikTok không? • Cách thêm, thay đổi hoặc xóa số điện thoại của bạn trên TikTok

Bạn có thể sử dụng cùng một email trên nhiều tài khoản TikTok không?

Do chỉ có thể liên kết địa chỉ email với một tài khoản TikTok duy nhất nên bạn không thể sử dụng cùng một địa chỉ email để tạo thêm tài khoản hoặc tạo nhiều tài khoản. Nếu bạn muốn tạo tài khoản mới, hãy dùng một địa chỉ email khác hoặc thay đổi địa chỉ email được liên kết với tài khoản hiện tại của bạn.Xin lưu ý:• Bạn có thể đặt lại mật khẩu nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản TikTok của mình.• Nếu bạn xóa tài khoản TikTok mà hiện đang liên kết với địa chỉ email của bạn, tài khoản đó sẽ bị hủy kích hoạt trong 30 ngày, sau đó bị xóa vĩnh viễn. Sau 30 ngày, bạn có thể liên kết email đó với một tài khoản mới.Cách tìm địa chỉ email liên kết với tài khoản TikTok của bạn:1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Email.

Cách thêm, thay đổi hoặc xóa email của bạn trên TikTok

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi email của mình bất kỳ lúc nào từ mục cài đặt tài khoản và xóa email đó khi bạn đã cung cấp một phương pháp thay thế để đăng nhập vào tài khoản của mình.Chúng tôi khuyên bạn hãy luôn thêm số điện thoại di động vào tài khoản của mình để giúp bạn có quyền truy cập vào tài khoản trong trường hợp bạn mất quyền truy cập vào email. Việc thêm số điện thoại vào tài khoản cũng có thể cho phép bạn tăng cường tính bảo mật cho tài khoản của mình nhờ tính năng xác minh 2 bước, đồng thời cải thiện và điều chỉnh trải nghiệm quảng cáo cho phù hợp với cá nhân bạn.Tìm hiểu thêm về cách sử dụng email của bạn trên TikTok.Cách thêm địa chỉ email vào tài khoản của bạn:1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Email.5. Nhập địa chỉ email, rồi nhấn vào Gửi mã để xác minh danh tính của bạn.6. Nhập mã xác minh đã được gửi đến email của bạn.Cách thay đổi địa chỉ email liên kết với tài khoản TikTok của bạn:1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Email.5. Nhấn vào Thay đổi email rồi nhập mã xác minh được gửi đến email hiện tại của bạn.6. Nhập địa chỉ email mới trên màn hình tiếp theo, rồi nhấn vào Gửi mã và nhập mã xác minh đã được gửi đến email bạn vừa cập nhật.Lưu ý: Do chúng tôi gửi mã xác minh tới email của bạn, nên cả địa chỉ email mới và cũ được liên kết với tài khoản đều phải đang hoạt động và được xác minh.Cách xóa địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn:1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Email.5. Chọn Hủy liên kết email, rồi nhấn vào Tiếp tục hủy liên kết.6. Nhập mã xác minh đã được gửi đến email của bạn.

Bạn có thể sử dụng cùng một số điện thoại trên nhiều tài khoản TikTok không?

Do chỉ có thể liên kết số điện thoại di động với một tài khoản TikTok duy nhất nên bạn không thể sử dụng cùng một số điện thoại để tạo tài khoản khác hoặc tạo nhiều tài khoản. Nếu bạn muốn tạo tài khoản mới, hãy dùng một số điện thoại khác hoặc thay đổi số điện thoại được liên kết với tài khoản hiện tại của bạn.Xin lưu ý:• Bạn có thể đặt lại mật khẩu nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản TikTok của mình.• Nếu bạn xóa tài khoản TikTok mà hiện đang liên kết với số điện thoại của bạn, tài khoản đó sẽ bị hủy kích hoạt trong 30 ngày, sau đó bị xóa vĩnh viễn. Sau 30 ngày, bạn có thể liên kết số điện thoại đó với một tài khoản mới.Cách tìm số điện thoại liên kết với tài khoản của bạn:1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Số điện thoại.

Cách thêm, thay đổi hoặc xóa số điện thoại của bạn trên TikTok

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi số điện thoại của mình bất kỳ lúc nào từ mục cài đặt tài khoản và xóa số điện thoại đó khi bạn đã cung cấp một phương pháp thay thế để đăng nhập vào tài khoản của mình.Bạn nên thêm một địa chỉ email vào tài khoản của mình để giúp bạn có quyền truy cập vào tài khoản trong trường hợp bạn mất quyền truy cập vào số điện thoại của mình. Việc thêm email vào tài khoản cũng có thể cho phép bạn tăng cường tính bảo mật cho tài khoản của mình nhờ tính năng xác minh 2 bước, đồng thời cải thiện và điều chỉnh trải nghiệm quảng cáo cho phù hợp với cá nhân bạn.Tìm hiểu thêm về cách sử dụng số điện thoại của bạn trên TikTok.Cách thêm số điện thoại vào tài khoản của bạn:1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Số điện thoại.5. Nhập số điện thoại của bạn, rồi nhấn vào Gửi mã để xác minh danh tính của bạn.6. Nhập mã xác minh đã được gửi đến thiết bị di động của bạn.Cách thay đổi số điện thoại liên kết với tài khoản của bạn:1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Số điện thoại.5. Chọn Thay đổi số điện thoại, rồi nhấn vào Sử dụng số điện thoại để xác minh danh tính của bạn và nhập mã xác minh được gửi tới số điện thoại ban đầu của bạn.6. Nhập số điện thoại mới trên màn hình tiếp theo, rồi nhấn vào Gửi mã và nhập mã xác minh đã được gửi đến số điện thoại bạn vừa cập nhật.Lưu ý: Do chúng tôi gửi mã xác minh tới số điện thoại của bạn, nên cả số điện thoại mới và cũ được liên kết với tài khoản đều phải đang hoạt động và được xác minh.Cách xóa số điện thoại liên kết với tài khoản của bạn:1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Số điện thoại.5. Chọn Hủy liên kết số điện thoại, rồi nhấn vào Tiếp tục hủy liên kết.6. Nhập mã xác minh đã được gửi đến thiết bị di động của bạn.Tìm hiểu thêm về cách bảo mật tài khoản của bạn.