Cấu hình cache Nginx: Tăng tốc độ trang web của bạn

nexsoft.vn 18/01/2024

Cache là một bộ nhớ đệm dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu. Khi một trang web được tải lên, nó sẽ lưu trữ các dữ liệu đó vào cache để khi người dùng truy cập lại trang web đó, trang web sẽ được tải nhanh hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình cache Nginx để tăng tốc độ trang web của bạn.

I. Giới thiệu về cấu hình cache Nginx

Caching là một phương pháp cho phép lưu trữ các thông tin về trang web trong bộ nhớ tạm thời để tránh phải lấy dữ liệu từ máy chủ quá nhiều lần, giảm tải cho máy chủ và tăng tốc độ tải trang web. Nginx là một trong những máy chủ web phổ biến nhất, với khả năng cấu hình cache hiệu quả.

II. Các bước để cấu hình cache Nginx

1. Cấu hình thư mục cache

Để cấu hình cache trên Nginx, đầu tiên bạn cần tạo một thư mục cache trên máy chủ. Bạn có thể tạo thư mục này ở bất kỳ vị trí nào trên máy chủ của mình. Sau đó, hãy đảm bảo rằng thư mục này có quyền ghi để Nginx có thể ghi thông tin vào đó.

2. Cấu hình Nginx để sử dụng cache

Bước tiếp theo là cấu hình Nginx để sử dụng cache. Để làm điều này, bạn cần thêm các dòng sau vào file cấu hình của Nginx:

proxy_cache_path /path/to/cache levels=1:2 keys_zone=my_cache:10m inactive=60m;proxy_cache_key “$scheme$request_method$host$request_uri”;proxy_cache_valid 200 60m;

Trong đó:

  • /path/to/cache là đường dẫn đến thư mục cache mà bạn đã tạo ở bước trước đó.
  • my_cache là tên của khu vực cache mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể đặt bất kỳ tên nào tùy ý.
  • levels=1:2 xác định cấu trúc của thư mục cache. Ở đây, chúng ta đang sử dụng một cấu trúc 2 cấp, với cấp đầu tiên là tên khối và cấp thứ hai là các tập tin cache của khối đó.
  • inactive=60m xác định thời gian tối đa mà một bản sao của một tài nguyên được giữ trong cache trước khi bị xóa.
  • proxy_cache_valid xác định thời gian tối đa mà một bản sao của một tài nguyên được giữ trong cache trước khi nó được coi là không còn hợp lệ và bị xóa khỏi cache.

3. Cấu hình Nginx để sử dụng cache cho các truy vấn

Cuối cùng, bạn cần chỉ định cho Nginx sử dụng cache cho các truy vấn. Để làm điều này, thêm các dòng sau vào file cấu hình của Nginx:

proxy_cache my_cache;proxy_cache_bypass $http_pragma;proxy_cache_revalidate on;

Trong đó:

  • my_cache là tên của khu vực cache mà bạn đã định nghĩa ở bước trước đó.
  • $http_pragma sẽ bỏ qua cache và tải trực tiếp từ máy chủ khi nó bị đặt thành “no-cache”.

III. Kết luận

Trên đây là những bước cơ bản để cấu hình cache trên Nginx một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng cache, bạn có thể giảm tải cho máy chủ và tăng tốc độ tải trang web của mình. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách cấu hình cache trên Nginx.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ hosting chất lượng với sự hỗ trợ đầy đủ về Nginx, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại https://vietnix.vn. Chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp hosting chất lượng với các tính năng nâng cao, đồng thời hỗ trợ khách hàng 24/7.